O szkole

O SZKOLE

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium (SPK) podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. Bezpośrednim zwierzchnikiem jest:

 

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

ul. Kielecka 43 02-530 Warszawa

 

Zajęcia odbywają się w budynku Berufsschule zur Berufsvorbereitung, adres: Balanstr. 208, 81549 München, Niemcy. Nie jest to adres do korespondencji.

 

Adres do korespondencji – Generalkonsulat der RP (Szkoła), Röntgenstr. 5, 81679 München.

 

Kierownikiem szkoły jest p.o. Jarosław Muszyński    Email: monachium@orpeg.pl

tel: 0049 911 353 618,

lub 0049 01781406402

 

Informacje o kształceniu za granicą.

Szkoła działa na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą i prowadzi nauczanie według obowiązujących w Polsce programów nauczania.

Placówka realizuje uzupełniający program nauczania, tzn. prowadzi zajęcia z wybranych przedmiotów nieobjętych nauczaniem w szkołach niemieckich i szkole międzynarodowej oraz z przedmiotów, w nauczaniu których występują istotne różnice między programem szkoły polskiej i niemieckiej (międzynarodowej).

Nauczanie odbywa się na poziomie sześcioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego i obejmuje następujące przedmioty:

nauczanie zintegrowane – klasy  I-III szkoły podstawowej

język polski – klasy IV-VIII sp, III gim., I-III LO

Wiedza o Polsce – klasy IV-VIII sp, III gim., I-III LO

 

Uczeń, kończący naukę w danym roku szkolnym, otrzymuje świadectwo szkolne według zasad i wzorów obowiązujących w systemie oświaty Rzeczypospolitej Polskiej. Uczniom naszym przysługuje polska legitymacja szkolna, mająca tę samą ważność, co wydawana w szkołach na terenie Polski.

Zajęcia dla poszczególnych klas odbywają się jeden lub dwa razy w miesiącu, w soboty, 18 razy w ciągu roku szkolnego.

Dziecko realizuje obowiązek szkolny poprzez uczęszczanie do szkoły znajdującej się na terenie Niemiec i realizującej pełny program nauczania.

Uczniowie, którzy są zainteresowani realizacją ramowego programu nauczania (chemia, fizyka, biologia, itd) i zdawaniem matury polskiej muszą skontaktować się z kierownikiem SPK, Panem Jarosławem Muszyńskim lub ORPEGIEM w Warszawie: tel. 0048 22 6223792.

Do SPK przyjmowane są dzieci przebywające w Niemczech tymczasowo oraz, w miarę posiadanych możliwości lokalowych, dzieci Polonii.

W bieżącym roku szkolnym szkoła liczy około 400 uczniów i zatrudnia 16 nauczycieli.