ZATRUDNIMY BIBLIOTEKARZA

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Monachium zatrudni nauczyciela bibliotekarza w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagania:
–magister bibliotekarz ze specjalnością nauczycielską lub inne studia wyższe kierunkowe o specjalności nauczycielskiej łącznie ze studiami podyplomowymi w zakresie bibliotekoznawstwa,
- przygotowanie pedagogiczne (udokumentowane),
- praktyczna znajomość polskiego systemu edukacji,
- wiedza na temat uwarunkowań pracy z uczniami polskimi poza granicami Polski,
-doświadczenie w pracy z dziećmi wielojęzycznymi, -praktyczne posługiwanie się technologiami komputerowymi, obsługa programu MOL
-dobra znajomość języka niemieckiego,
-zamieszkiwanie na terenie Monachium lub okolic.
Zainteresowanych kandydatów, spełniających wymagania prosimy o składanie aplikacji zawierających następujące dokumenty: curriculum vitae, list motywacyjny, skan dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne. W/w dokumenty prosimy złożyć w sekratariacie szkoły przy Balanstr. 208 w Monachium w nieprzekraczalnym terminie do 8 października 2017 r.

Kandydatów prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych adnotacji o wyrażeniu zgody na posługiwanie się danymi osobowymi na potrzeby rekrutacji. Kierownik SPK w Monachium z osobami zakwalifikowanymi do drugiego etapu rekrutacji przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne.
O terminie rozmów kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową.
Informacje na temat organizacji pracy szkoły można znaleźć na stronie www.monachium.orpeg.pl