ZATRUDNIMY NAUCZYCIELA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Monachium zatrudni nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagania niezbędne: wykształcenie kierunkowe
–magister eudkacji wczesnoszkolnej lub inne studia wyższe kierunkowe o specjalności nauczycielskiej łącznie ze studiami podyplomowymi w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i
przygotowanie pedagogiczne (udokumentowane),
- ukończony kurs kwalifikacyjny do nauczania edukacji wczesnoszkolnej na II, zgodnie z planem nauczania uzupełniającego dla nauczycieli posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w szkolnych punktach konsultacyjnych. Wymagania pożądane:
- praktyczna znajomość polskiego systemu edukacji,
- wiedza na temat uwarunkowań pracy z uczniami polskimi poza granicami Polski,
- doświadczenie w pracy z dziećmi wielojęzycznymi, praktyczne posługiwanie się technologiami komputerowymi.
Wymagania dodatkowe:
- dobra znajomość języka niemieckiego,
- zamieszkiwanie na terenie Monachium lub okolic.
Zainteresowanych kandydatów, spełniających wymagania prosimy o składanie aplikacji zawierających następujące dokumenty: curriculum vitae, list motywacyjny, skan dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne. W/w dokumenty prosimy złożyć w sekratariacie szkoły przy Balanstr. 208 w Monachium (tylko w soboty w które szkoła prowadzi zajęcia).
Kandydatów prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych adnotacji o wyrażeniu zgody na posługiwanie się danymi osobowymi na potrzeby rekrutacji. Kierownik SPK w Monachium z osobami zakwalifikowanymi do drugiego etapu rekrutacji przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne.
O terminie rozmów kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową.
Informacje na temat organizacji pracy szkoły można znaleźć na stronie www.monachium.orpeg.pl