POSZUKUJEMY NAUCZYCIELA

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Monachium zatrudni nauczyciela języka polskiego w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wymagania niezbędne:
wykształcenie kierunkowe
–magister filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską lub inne studia wyższe kierunkowe o specjalności nauczycielskiej łącznie ze studiami podyplomowymi w zakresie filologii polskiej,
-przygotowanie pedagogiczne (udokumentowane),
-ukończony kurs kwalifikacyjny do nauczania języka polskiego na II, II i IVetapie edukacyjnym, zgodnie z planem nauczania uzupełniającego dla nauczycieli posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela języka polskiego w szkolnych punktach konsultacyjnych.
Wymagania pożądane:
-praktyczna znajomość polskiego systemu edukacji,
-wiedza na temat uwarunkowań pracy z uczniami polskimi poza granicami Polski,
-doświadczenie w pracy z dziećmi wielojęzycznymi,
-praktyczne posługiwanie się technologiami komputerowymi,
Wymagania dodatkowe:
-dobra znajomość języka niemieckiego,
-zamieszkiwanie na terenie Monachium lub okolic.
Zainteresowanych kandydatów, spełniających wymagania prosimy o składanie aplikacji zawierających następujące dokumenty: curriculum vitae, list motywacyjny, skan dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne. Ww. dokumenty prosimy przesyłać wyłącznie na adres mailowy szkoły: monachium@orpeg.pl lub polskaszkola@gmx.de Kandydatów prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych adnotacji o wyrażeniu zgody na posługiwanie się danymi osobowymi na potrzeby rekrutacji.