Szkoła Polska im. Tadeusza Chciuka – Celta przy Konsulacie Generalnym RP w MONACHIUM Szkoła Polska im. Tadeusza Chciuka – Celta przy Konsulacie Generalnym RP w MONACHIUM

O szkole

Szkoła Polska im. Tadeusza Chciuka-Celta przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium (SPL) podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. Bezpośrednim zwierzchnikiem jest:

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Kielecka 43 02-530 Warszawa

Zajęcia odbywają się w budynku Berufsschule zur Berufsvorbereitung, adres: Balanstr. 208, 81549 München, Niemcy. Nie jest to adres do korespondencji.

Adres do korespondencji – Generalkonsulat der RP (Szkoła), Röntgenstr. 5, 81679 München.

Kierownikiem szkoły jest Jarosław Muszyński    Email: monachium@orpeg.pl

tel: 0049 911 353 618,

lub 0049 01781406402

 

Informacje o kształceniu za granicą.

Szkoła działa na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą i prowadzi nauczanie według obowiązujących w Polsce programów nauczania.

Placówka realizuje uzupełniający program nauczania, tzn. prowadzi zajęcia z wybranych przedmiotów nieobjętych nauczaniem w szkołach niemieckich i szkole międzynarodowej

Nauczanie odbywa się na poziomie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego i obejmuje następujące przedmioty:

edukacja wczesnoszkolna – klasy  I-III szkoły podstawowej

język polski – klasy IV-VIII sp, I-IV LO

Wiedza o Polsce (geografia Polski + historia Polski) – klasy IV-VIII sp, I-IV LO

Uczeń, kończący naukę w danym roku szkolnym, otrzymuje świadectwo szkolne według zasad i wzorów obowiązujących w systemie oświaty Rzeczypospolitej Polskiej. Uczniom naszym przysługuje polska legitymacja szkolna, mająca tę samą ważność, co wydawana w szkołach na terenie Polski.

Zajęcia dla poszczególnych klas odbywają się jeden lub dwa razy w miesiącu, w soboty, 18 razy w ciągu roku szkolnego.

Dziecko realizuje obowiązek szkolny poprzez uczęszczanie do szkoły znajdującej się na terenie Niemiec i realizującej pełny program nauczania.

Uczniowie, którzy są zainteresowani realizacją ramowego programu nauczania (chemia, fizyka, biologia, itd) i zdawaniem matury polskiej muszą skontaktować się z ORPEG w Warszawie: tel. 0048 22 6223792.

Do Szkoły Polskiej przyjmowane są dzieci przebywające w Niemczech tymczasowo oraz, w miarę posiadanych możliwości lokalowych, dzieci Polonii.

W bieżącym roku szkolnym szkoła liczy około 350 uczniów i zatrudnia 15 nauczycieli.